آموزش AVR با کدویژن قسمت ۷ توابع

قبل از این که قسمت دوم آموزش ADC را قرار بدم اول باید با توابع آشنا بشیم تا بتونیم برای ADC یک زیر برنامه بنویسیم
هر برنامه به زبان C از یک تابع اصلی به نام main و چنیدین تابع دیگر تشکیل شده که در

بیشتر بخوانید