تبدیل هگز به باینری و بالعکس(ذهنی و سریع)

(این روش ذهنی بوده و به درخواست یکی از دوستان تهیه شده  و با روش ریاضی کمی متفوت می باشد)
در دنیای برنامه نویسی دیگر اعداد بصورت ده دهی استفاده نمی شود و برای کاهش حجم و همچنین آسان تر شدن فهم برنامه برای ماشین

بیشتر بخوانید